Aktuelnosti

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18),člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Sl. novine Tuzlanskog kantona“, broj 4/19), člana 24. Pravilnika o radu,člana 4. Pravilnika o postupku i kriterijima prijema u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, Odluka Upravnog odbora o davanju saglasnosti broj: 01-416/2020 od 21.02.2020. godine i 01-498/2020 od 03.03.2020. godine i odluka direktora o potrebi prijema radnika broj: 02-376/2020 od 18.02.2020. godine i 02-474/2020 od 28.02.2020. godine, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac sa sjedištem u Gradačcu, ulica Hazna bb, vrši prijem u radni odnos ukupno šest radnika i to na slijedeća radna mjesta:

 

 1. Doktor medicine 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju 3 (tri) mjeseca;
 1. Referent javnih nabavki 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 3 (tri) mjeseca;
 1. Medicinski tehničar   1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec;
 1. Kuhar 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec;     
 1. Konobar 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec;
 1. Spremačica 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec

 

II

Kratki opisi poslova:

 Doktor medicine- vrši preglede, uključujući i upućivanja za dodatna ispitivanja s ciljem uspostavljanja dijagnoze i određivanja tretmana, samostalno i zajedno sa nadležnim specijalistom iz tima,vodi brigu o kompletnom zdravstvenom stanju.propisuje lijekove i medicinska stredstva u skladu sa propisimadoktriniranim pristupom,daje savjete i upute pacijentima i njegovateljima. Vrši stručni monitoring i evaluaciju propisanom tretmana,svakodnevno vrši vizitu. Učestvuje u pripravnosti i dežurstvu u Ustanovi, vrši kontrolni pregled i piše otpusno pismo za bolesnika,obavlja i druge poslove koji proizilaze iz općih i posebnih propisa i ugovora, za svoj rad odgovoran je nadležnom ljekaru odjeljenja, rukovodiocu RJ Medicinska rehabilitacija i banjsko liječenje i direktoru/zamjeniku direktora Ustanove.

 Referent javnih nabavki -obavlja sve poslove u vezi sa aktima i propisanim procedurama vezanim za zakon o javnim nabavkama a naročito: učestvuje i radi na pretplaniranju i utvrđivanju potreba predviđenih za plan javnih nabavki, priprema tehničke specifikacije, određuje postupke javnih nabavki, prati rokove za realizaciju postupka javnih nabavki, učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki objedinjujući potrebe ugovornog organa koje zahtijevaju organizacione jedinice, priprema odluke o pokretanju postupka javnih nabavki, priprema tendersku dokumentaciju za postupak javne nabavke, daje pojašnjenja tenderske dokumentacije, pravi prijedlog komisije za nabavku, učestvuje u radu po pitanjima kvalifikacije ponuđača, evaluaciji ponuda i pojašnjenju ponuda unutar komisije za nabavku, stalni je član komisije, priprema dokumentaciju za slučaj žalbe i odlučivanja po žalbi, obavlja i druge poslove koji proizilaze iz općih i posebnih propisa i ugovora za svoj rad odgovoran je sekretaru, direktoru/zamjeniku direktora.

Medicinski tehničar-  vrši prihvat i smještaj bolesnika u bolesničku sobu, vrši jutarnju pripremu odjeljenja za vizitu i aktivno sudjeluje u sestrinskoj primopredaji, te o istoj izvještava nadležne ljekare i glavnu sestru, obavlja poslove opće njege bolesnika u svim bolničkim jedinicama (održavanje          osobne higijene bolesnika i njegove okoline, hranjenje bolesnika, obavljanje određenih medicinsko-tehničkih radnji, ispomoć liječniku kod pregleda bolesnika i intervencija i sl.),vodi brigu o čistoći i primjeni higijenskih i aseptičkih postupaka sa priborom i medicinskim instrumentima na bolničkim odjelima,evidentira i pravovremeno izvještava nadređene o svim zapaženim promjenama kod bolesnika, pristupa hitnom zbrinjavanju bolesnika do dolaska ljekara, primjenjuje terapiju intrakutano, subkutano, intramuskularno, intravenozno, lokalno i oralno prema pisanoj uputi liječnika, prema utvrđenom rasporedu poslove obavlja u smjenskom radu,obavlja i druge poslove koji proizilaze iz općih i posebnih propisa i ugovora, za svoj stručni rad odgovara odgovornoj sestri, glavnoj sestri, nadležnim ljekarima, rukovodiocu RJ Medicinska rehabilitacija i banjsko liječenje i direktoru /zamjeniku direktora

 Kuhar- priprema radno mjesto, potreban alat i strojeve za pripremu jela, samostalno priprema sva jela koja su na jelovniku uključujući i desert i to: radi sve poslove vezane za slastičarnu i pekaru, priprema razne vrste tijesta i to: razne vrste dizanog tijesta, savijače, prhko tijesto, hrskavo tijesto, razne biskvite, mase svih vrsta, kolače, torte, kreme, priprema voćnih salata i kupova, priprema tople kolače, varence, pudinge, prepečene palačinke, preljeve za kolače te razne omlete, prema postojećim standardima, receptima i normativima, peče sve slastičarske proizvode i konfekcionira gotove proizvode u komade prema postojećim normativima, vrši sve moguće pripreme i za buduću smjenu, pripremu jela vrši prema propisanim normativima i standardima, obavlja i druge poslove koji iz ugovora, za svoj rad odgovara odgovarnom kuharu, rukovodiocu kuhinje, rukovodiocu RJ zajedničkiposlovi, direktoru/zamjeniku direktora.zajedničke poslove, direktoru/zamjeniku direktora.

 Konobar- vrši sve pripremne radove, postavlja stolove za određene obroke, poslužuje za vrijeme doručka, ručaka i večere i užine, u restoranu i sobama, mora poznavati sva jela i pića i načine posluživanja, obavlja završne radove kod posluživanja dnevnih obroka, posprema stolno rublje, zamjenjuje ga za čisto, mora dobro znati rukovati sa svim aparatima i inventarom koji mu je povjeren za usluživanje hrane i pića, odgovoran je za inventar i strojeve koji su mu povjereni, posprema inventar na za to predviđeno mjesto, za pružene usluge izdaje uredne račune, dnevni pazar predaje točno i na vrijeme, svom radu primjenjuje načine posluživanja: bečki, francuski I i II, engleski I i II, te ruski, obavezno koristi informacioni sistem,obavlja i druge poslove koji iz ugovora, za svoj rad odgovara odgovarnom konobaru, rukovodiocu restorana, rukovodiocu RJ zajednički poslovi, direktoru/zamjeniku direktora.

 Spremačica- svakodnevno ili periodično održava čistoću brisanjem, čišćenjem, pranjem, usisavanjem i dezinfekcijom površina i predmeta na odjeljenju, kao i provjetravanjem bolesničkih soba i ostalih prostorija na odjeljenju,redovno, a po potrebi i vanredno vrši poslove čišćenja bolesničkih soba i svih ostalih prostorija na odjeljenju: zidova, prozora, vrata, stropova, namještaja, sanitarnih uređaja i radnih površina u svim prostorijama, vrši prikupljanje i klasiranje prljavog veša, te transport u vešeraj na propisan način, vrši distribuciju čistog veša, uključujući i peškire u sobe, ambulantu i druge dijelove Ustanove,namješta krevete, mijenja posteljinu na krevetima,obavlja poslove čišćenja u sobi za intervenciju, hodnicima, čekaonicama, sobama za odmor i sanitarnim čvorovima, uz poštivanje univerzalnih mjera kontrole infekcije,obavlja i druge poslove koji iz ugovora, za svoj rad odgovorna je odgovornoj sestri odjeljenja, glavnoj sestri, nadležnim ljekarima, rukovodiocu RJ Medicinska rehabilitacija i banjsko liječenje i direktoru /zamjeniku direktora.

 

III

Opšti uslovi

Svi kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,

Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

Za poziciju 1-Doktor medicine- Medicinski fakultet VSS VII stepen 360 ECTS, Položen stručni ispit, Licenca , Rad na računaru;

Za poziciju  2-Referent javnih nabavki- VSS, pravni fakultet VII stepen ili 240 ECTS bodova, Rad na računaru, položen vozački ispit;

Za poziciju 3. Medicinski tehničar- SSS, Medicinska škola, opšti smjer, položen Stručni ispit, Licenca, Rad na računaru;

Za poziciju 4. Kuhar - SSS/KV, Ugostiteljska škola-kuharski smjer, četverogodišnja ili trogodišnja, Rad na računaru;

Za poziciju 5. Konobar - SSS/KV, Ugostiteljska škola-smjer konobar, četverogodišnja ili trogodišnja, Rad na računaru;

Za poziciju 6. Spremačica –NK, Osnovna škola

Ispunjenost opštih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom prijave na Javni oglas.

IV

Prilikom prijave na Javni oglas, kandidati su obavezni popuniti Prijavni obrazac koji mogu pronaći na web stranici JZU Banja „Ilidža“ Gradačac (www.banjagradacac.com) odjeljak „oglasi“, ili ga preuzeti na protokolu JZU Banja „Ilidža“ Gradačac i uz isti dostaviti traženu dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 1.  Diploma o završenoj školi
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. PBA 3 obrazac (cips)
 5. Licenca i dokaz o položenom stručnom ispitu za poziciju 1 i 3.
 6. Dokaz (certifikat ili potvrda) o poznavanju rada na računaru za poziciju 1,2,3,4 i 5.
 7. Potvrda o dužini čakanja na posao ( uvjerenje sa evidencije za zapošljavanje)
 8. Vozačka dozvola za poziciju broj 2
 9. Potvrda o pripadnosti boračkoj populaciji

 

Kandidati koji imaju radno iskustvo poželjno je da za isto dostave dokaze o ranijem radnom iskustvu (preporuke ranijih poslodavaca ili obrazovnih institucija).

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika a koje izdaje Opštinska služba za boračko invalidsku zaštitu i Odjeljenje odbrane prema mjestu prebivališta, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci sa ukupnom evidencijom mjeseci i dana od strane ove službe.

V

Kriteriji za bodovanje kandidata:

Postupak izbora radnika provodi Komisija za razmatranje prijava kandidata u skladu sa postupkom, načinom i kriterijima koji su propisani Zakonom o radu i internim aktima ustanove. U skladu sa internim aktima ustanove Komisija će izvršiti rangiranje kandidata na osnovu vrednovanja slijedećih kriterija:

 1. Dužina čekanja na posao u struci (stepen i profil) evidentiran kod službe za zapošljavanje
 2. Provjera znanja, radnih i stručnih sposobnossti i vještina putem pismenog ispita
 3. Usmeni ispit/intervju
 4. Bodovi koje kandidati ostvare u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona.

Broj bodova koje kandidat ostvaruje po osnovu kriterija dužina čekanja na posao u struci iznosi 0,10 za svaki navršeni mjesec čekanja na posao od dana sticanja odgovarajuće stručne spreme.Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti po osnovu čekanja na posao u struci je 12 (dvanaest).

Pismeni ispit kandidata biće proveden u vidu testa koji će se sastojati od 10 pitanja. Svaki tačan odgovor na pitanje ocjenjuje se sa jednim bodom.Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova stiču pravo da pristupe na usmeni ispit. Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Na usmenom ispitu svaki član komisije će ocjenjivati kandidata dodjeljujući mu određeni broj bodova između jedan i četiri. Ukupnu ocjenu kandidata na usmenom ispitu će činiti zbir bodova datih od strane svakog člana komisije. Maksimalan broj bodova je 12(dvanaest)

Bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od kategorija branilaca i članova njihovih porodica dodjeljivati će se u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica  i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 6. spremačica ne polažu pismeni ispit.

VI

Prijavu na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol ustanove ili na adresu:

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac,

Hazna bb, 76250 Gradačac

sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos- “ Naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje-NE OTVARAJ“

VII

Prijave se dostavlju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu

”Dnevni avaz”, web stranici Općine i web stranici JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, te je posljednji dan za podnošenje prijava ponedjeljak 16. mart 2020. godine.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije (ne starije od 3 mjeseca).

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Svi prijavljeni kandidati, pismenim putem, biti će obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave se neće razmatrati.

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavijestiti kandidate, čije su prijave uredne, potpune i blagovremene, o terminu polaganja pismenog ispita.Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare manje od 70 od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Kandidat koji bude izabran, biti će u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnih mjesta za koja su izabrani.

JZU Banja „Ilidža“ Gradačac nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

DOWNLOAD

Prijavni obrazac

U cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu novog koronavirusa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, dana 26.02.2020. godine formiran je  Krizni štab Grada Gradačac i isti dan je održan  prvi sastanak Kriznog štaba na kojem su razmatrane naredbe, odluke i informacije Federalnog kriznog štaba i Kriznog štaba TK i isti je donio sljedeće zaključke i preporuke:

1. Pozivaju se svi građani Bosne i Hercegovine  i strani državljani, koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH, odnosno u Gradačcu, a koji su se u posljednjih 7 dana vratili u BiH i Gradačac iz Kine, Irana, Južne Koreje i Italije,  da se jave u Higijensko-epidemiološku  službu Doma zdravlja u Gradačcu, na telefon 035 367 077, 035 816 094 ili 124, bez obzira da li imaju  simptome respiratorne bolesti ili ne. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) građani telefonom trebaju obavijestiti Higijensko- epidemiološku službu Doma zdravlja u Gradačcu ili Službu hitne pomoći.

2. Preporučuje se građanima Gradačca, da izbjegavaju putovanje izvan Bosne i Hercegovine. Ovo se posebno odnosi na turistička putovanja izvan BiH, povodom Dana nezavisnosti i osmomartovskih praznika, kongresa, sajmova, seminara i slično.

3.Krizni štab Grada Gradačac, apeluje na građane da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici. Smatra da je u ovom momentu potrebna  i neophodna maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti, medija, kao i svakog građanina pojedinačno.

4. Podsjećaju se građani na generalne preporuke Federalnog ministarstva zdravstva za stanovništvo s ciljem smanjenja rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe), čija je sezona u toku, a koji se odnose i na smanjenje rizika od korona virusa:

- Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola.

- Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.

- Izbjegavati okupljanja na javnim mjestima.

- Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.

- Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.

- Potrebno je držati distancu od najmanje jednog metra između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu ili imaju povišenu temperature,

- Izbjegavajte konzumaciju sirovih i nedovoljno kuhanih proizvoda životinjskog porijekla.

- Sirovo meso, mlijeko i životinjske iznutrice treba tretirati s oprezom, izbjegavati kontaminaciju s nedovoljno termički obrađenom hranom, u skladu sa dobrom praksom o sigurnosti hrane.

- Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, ODMAH potražite medicinsku pomoć.

 

           

                                                                                              Krizni štab Grada Gradačac.

Prethodnih dana u JZU Banja Ilidža Gradačac je agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) provodila vanjsku ocjena u svrhu re-akreditacije naše ustanove.
Ocjenjivački tim na čelu sa gospodinom Almirom Kovačevićem, te članovi Sabaha Dračić, Sanela Čović, Srebrenko Prcić i Nermina Vehabović-Rudež, za zadatak su imali da
utvrde trenutno stanje ispunjenosti standarda, te naprave komparaciju sa prethodnom vanjskom ocjenom.

Inače certifikacija u suštini podrazumijeva postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene optimalne standarde sigurnosti
u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Certifikat nakon uspješno sprovedene procedure i postupka izdaje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ).

Javnoj zdravstvenoj ustanovi Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac Rješenjem o akreditaciji Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju
u zdravstvu u Federaciji BiH broj 02-37-409-3/16 od 30.11.2016. godine, dodijeljena je bezuslovna akreditacija sa 94,00 % ispunjenih akreditacijskih standarda čime je ustanova dobila
potvrdu da je na ljestvici visoko pozicioniranih ustanova profesionalnog kvaliteta, a i standarda poslovanja.

Kako kontinuirano nastojimo da održimo na postignutom visokom nivou kvalitet naših usluga, te kontinuirano poboljšamo poslovanje, to je i ova posjeta vanjskih ocjenjivača logičan slijed
naše želje i zakonske obveze za obnovom akreditacije.

Nakon obavljenog vanjskog pregleda, izvještaji vanjskih ocjenjivača se šalju na komentar zdravstvenoj ustanovi i upućuju AKAZ-ovoj stručnoj Komisiji za akreditaciju, radi izdavanja
preporuke Upravnom odboru AKAZ-a o izdavanju rješenja o akreditaciji (certifikat).

Procesom re-akreditacije naša i vaša JZU Banja „Ilidža“ Gradačac nastavlja unaprijeđenje propisanih standarda kvaliteta, ali i ispunjava svoju zakonsku obavezu uspostave sistema sigurnosti
iz člana 55.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnosno posjedovanja odgovarajućeg certifikata u smislu ugovoranja pružanja zdravstvenih usluga sa kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja.

Više fotografija možete pogledati u našem fotoalbumu

 

( JZU Banja „Ilidža“ / AKAZ )