Aktuelnosti

Poštovani prijatelji, gosti i posjetioci !!!

Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, Upravni odbor ustanove na redovnoj sjednici donio je odluku o organizovanju novogodišnje zabave za 31.12.2023. godine.

Novogodišnja zabava će se organizovati u objektu JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac uz adekvatan zabavno - muzički program i Bend „PLAVA LAGUNA“ te svečanu večeru dana 31.12.2023. godine.

Izaberite najbolju novogodišnju opciju za vas :

 • Cijena ulaznice za doček Nove godine:
  za 31.12.2023.g. -  140,00  KM po osobi

U cijenu ulaznice za 31.12.2023. godine uračunata je svečana večera, NEOGRANIČENA KOMZUMACIJA PIĆA,  muzički program i dekoracija.

 Dodatne pojedinosti:

Karte se mogu kupiti na recepciji ustanove

Kupovinom karte učestvujete u nagradnoj igri pri čemu je glavna nagrada, vikend aranžman za dvije osobe !!!

REZERVACIJE I INFORMACIJE NA RECEPCIJI ILI NA SLJEDEĆE. BROJEVE TELEFONA

035/852-300

035/368-600

062/202-973

062/007-773

Radujemo se Vašem dolasku

Poštovani posjetioci, pacijenti, gosti

Obavještamo Vas da su na snazi novi termini rekreativnog korištenja bazena, počev od 04.09.2023. godine i to:

- Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak 14:00 - 17:00

- Petak, subota, nedjelja 14:00 - 21:00

Rok za podnošenje prijava: 17.05.2023. godine.

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Sl. novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 9. Pravilnika o radu JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac broj: 191/2022, člana 4. Pravilnika o postupku i kriterijima prijema u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac broj: 01-640/2023, Odluka Upravnog odbora o davanju saglasnosti broj: 01-996/2023 od 07.04.2023.godine i Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos radnika u ustanovu broj: 02-917/2023 od 03.04.2023. godine, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

I

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac sa sjedištem u Gradačcu, ulica Hazna bb, vrši prijem u radni odnos radnike i to na slijedeća radna mjesta:

 

 1. Diplomirani fizioterapeut II ciklusa VSS 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.12.2023.godine, na pola radnog vremena, uz probni rad u trajanju 3 (tri) mjeseca;
 2. Diplomirani fizioterapeut I ciklusa ili viši fizioterapeut VŠS 2 izvršioca na neodređeno vrijeme puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 3 (tri) mjeseca;
 3. Medicinski tehničar 2 izvršioca na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec;
 4. Kuhar 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine,puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec;
 5. Konobar 2 izvršioca na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec;
 6. Spremačica
  a)  2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec,
  b) 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajnju 6 mjeseci,  puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec i
  c) 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja a najduže u trajanju 6 mjeseci, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan) mjesec.

 

II

Kratki opisi poslova:

1. Diplomirani fizioterapeut II ciklusa VSS vrši zakazivanje, prihvat i pripremu pacijenata za obavljanje fizikalnog tretmana u Službi za kinziterapiju, samostalno radi poslove specifične kineziterapije individualnih tretmana, individualne vježbe kod težih deformiteta kičmenog stuba, individualne tretmane kompliciranih fraktura sa nedovoljnim kalusom i osteoporozom, provodi terapije kod stanja poslije težih ortopedskih zahvata, endoproteza, hernija i drugog, provodi terapije kod težih stadija Bechterijeva i za cerebralno oštećenu djecu, provodi kineziterapijski postupak u rehabilitaciji neuroloških, reumatskih i internističkih bolesnika, obavlja i druge poslove koji proizilaze iz općih i posebnih propisa i ugovora.

2. Diplomirani fizioterapeut I ciklusa ili viši fizioterapeut VŠS - vrši zakazivanje, prihvat i pripremu pacijenata za sprovođenje balneo fizikalnog tretmana, vrši sve neophodne pripreme za pregled i tretman uključujući i objašnjenje postupka, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj kao i kontrolu izvršene aktivnosti, samostalno radi sve potrebne poslove u fizikalnoj terapiji kod bolesnika prema odredbi liječnika specijaliste, provodi hidro-kineziterapijski postupak u rehabilitaciji neuroloških bolesnika, provodi hidro-kineziterapijski postupak u rehabilitaciji reumatskih,internističkih i neuroloških bolesnika, provodi termo, elektro, mehano, hidro-kinezi i druge terapijske postupke, obavlja i druge poslove koji proizilaze iz općih i posebnih propisa i ugovora.

3. Medicinski tehničar- vrši prihvat i smještaj bolesnika u bolesničku sobu, vrši jutarnju pripremu odjeljenja za vizitu i aktivno sudjeluje u sestrinskoj primopredaji, te o istoj izvještava nadležne ljekare i glavnu sestru, obavlja poslove opće njege bolesnika u svim bolničkim jedinicama (održavanje        osobne higijene bolesnika i njegove okoline, hranjenje bolesnika, obavljanje određenih medicinsko-tehničkih radnji, ispomoć liječniku kod pregleda bolesnika i intervencija i sl.),vodi brigu o čistoći i primjeni higijenskih i aseptičkih postupaka sa priborom i medicinskim instrumentima na bolničkim odjelima,evidentira i pravovremeno izvještava nadređene o svim zapaženim promjenama kod bolesnika, pristupa hitnom zbrinjavanju bolesnika do dolaska ljekara, obavlja i druge poslove koji proizilaze iz općih i posebnih propisa i ugovora.

4. Kuhar - priprema radno mjesto, potreban alat i strojeve za pripremu jela,samostalno priprema sva jela koja su na jelovniku uključujući i desert i to: radi sve poslove vezane za slastičarnu i pekaru, priprema razne vrste tijesta i to: razne vrste dizanog tijesta, savijače, prhko tijesto, hrskavo tijesto, razne biskvite, mase svih vrsta, kolače, torte, kreme, priprema voćnih salata i kupova, priprema tople kolače, varence, pudinge, prepečene palačinke, preljeve za kolače te razne omlete, prema postojećim standardima, receptima i normativima, peče sve slastičarske proizvode i konfekcionira gotove proizvode u komade prema postojećim normativima, vrši sve moguće pripreme i za buduću smjenu, obavlja i druge poslove iz ugovora

5. Konobar - vrši sve pripremne radove, postavlja stolove za određene obroke, poslužuje za vrijeme doručka, ručaka i večere i užine, u restoranu i sobama, mora poznavati sva jela i pića i načine posluživanja, obavlja završne radove kod posluživanja dnevnih obroka, posprema stolno rublje, zamjenjuje ga za čisto, mora dobro znati rukovati sa svim aparatima i inventarom koji mu je povjeren za usluživanje hrane i pića, odgovoran je za inventar i strojeve koji su mu povjereni, posprema inventar na za to predviđeno mjesto, za pružene usluge izdaje uredne račune, dnevni pazar predaje točno i na vrijeme, svom radu primjenjuje načine posluživanja: bečki, francuski I i II, engleski I i II, te ruski, obavezno koristi informacioni sistem,obavlja i druge poslove iz ugovora.

6. Spremačica - svakodnevno ili periodično održava čistoću brisanjem, čišćenjem, pranjem, usisavanjem i dezinfekcijom površina i predmeta na odjeljenju, kao i provjetravanjem bolesničkih soba i ostalih prostorija na odjeljenju,redovno, a po potrebi i vanredno vrši poslove čišćenja bolesničkih soba i svih ostalih prostorija na odjeljenju: zidova, prozora, vrata, stropova, namještaja, sanitarnih uređaja i radnih površina u svim prostorijama, vrši prikupljanje i klasiranje prljavog veša, te transport u vešeraj na propisan način, vrši distribuciju čistog veša, uključujući i peškire u sobe, ambulantu i druge dijelove Ustanove,namješta krevete, mijenja posteljinu na krevetima,obavlja poslove čišćenja u sobi za intervenciju, hodnicima, čekaonicama, sobama za odmor i sanitarnim čvorovima, uz poštivanje univerzalnih mjera kontrole infekcije,obavlja i druge poslove iz ugovora.

 III

Opšti uslovi

 Svi kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

 Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

Za poziciju  1. Diplomirani fizioterapeut II ciklusa – VSS , Visoka zdravstvena škola-smjer fizioterapija ili Fakultet zdravstvenih studija- smjer fizioterapija , VSS VII stepen ili visoko obrazovanje II ciklus 300 ECTS bodova, Položen stručni ispit, Licenca, Rad na računaru;

Za poziciju  2. Diplomirani fizioterapeut I ciklusa ili viši fizioterapeut VŠS,  VŠS VI stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja zdravstvenog smjera, fizioterapeut, VŠS VI stepen ili visoko obrazovanje I ciklusa, Položen stručni ispit, Licenca, Rad na računaru;

Za poziciju  3. Medicinski tehničar - SSS, Medicinska škola, opšti smjer, položen stručni ispit, Licenca, Rad na računaru;

Za poziciju  4. Kuhar - SSS, Ugostiteljska škola-smjer kuhar, četverogodišnja;

Za poziciju  5. Konobar - KV, Ugostiteljska škola-smjer konobar, trogodišnja;

Za poziciju  6. Spremačica - NK, Osnovna škola

Ispunjenost opštih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom prijave na Javni oglas.

 

IV

Prilikom prijave na Javni oglas, kandidati su obavezni popuniti Prijavni obrazac koji mogu pronaći na web stranici JZU Banja „Ilidža“ Gradačac (www.banjagradacac.com) odjeljak „oglasi“, ili ga preuzeti na protokolu JZU Banja „Ilidža“ Gradačac i uz isti dostaviti traženu dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u zatvorenoj koverti:

 1. Diploma o završenoj školi za poziciju 1.,2.,3.,4. i 5.
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. PBA 3 obrazac (cips)
 5. Licenca, dokaz o položenom stručnom ispitu i dokaz (certifikat ili potvrda) o poznavanju rada na računaru za poziciju 1., 2. i 3.
 6. Dokaz o završenoj osnovnoj školi za poziciju 6.

Kandidati koji imaju radno iskustvo poželjno je da za isto dostave dokaze o ranijem radnom iskustvu (preporuke ranijih poslodavaca ili obrazovnih institucija).

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se to dokazuje (potvrda, uvjerenje i sl.), te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

V

Kriteriji za bodovanje kandidata:

Postupak izbora radnika provodi Komisija za razmatranje prijava kandidata u skladu sa postupkom, načinom i kriterijima koji su propisani Zakonom o radu i internim aktima ustanove. U skladu sa internim aktima ustanove Komisija će izvršiti rangiranje kandidata na osnovu vrednovanja slijedećih kriterija:

 1. Provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog ispita
 2. Usmeni ispit/intervju
 3. Bodovi koje kandidati ostvare u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona.

Pismeni ispit kandidata biće proveden u vidu testa koji će se sastojati od 10 pitanja. Svaki tačan odgovor na pitanje ocjenjuje se sa jednim bodom. Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova stiču pravo da pristupe na usmeni ispit. Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Na usmenom ispitu svaki član komisije će ocjenjivati kandidata dodjeljujući mu određeni broj bodova između jedan i četiri. Ukupnu ocjenu kandidata na usmenom ispitu će činiti zbir bodova datih od strane svakog člana komisije.

Bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od kategorija branilaca i članova njihovih porodica dodjeljivati će se u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica  i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona.

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 4.,5. i 6. ne polažu pismeni ispit.

VI

Prijavu na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol ustanove ili na adresu:

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac,

Hazna bb, 76250 Gradačac

sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos - “ Naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje - NE OTVARAJ“

VII

Prijave se dostavlju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu ”Dnevni avaz” i web stranici JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, te je posljednji dan za podnošenje prijava srijeda 17.05.2023. godine.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije (ne starije od 3 mjeseca). JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Svi prijavljeni kandidati, pismenim putem, biti će obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave se neće razmatrati.

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavijestiti kandidate, čije su prijave uredne, potpune i blagovremene, o terminu polaganja pismenog ispita.Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Kandidat koji bude izabran, biti će u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnih mjesta za koja su izabrani.

JZU Banja „Ilidža“ Gradačac nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

DOWNLOAD


Prijavni obrazac

 

DIREKTOR:

Sejdić dr Nihada

spec. fiz. med. i rehabilitacije